Keio Plaza Hotel Tokyo จัดงานนิทรรศการศิลปะภูเขาไฟฟูจิโดยแสดงผลงานชิ้นเอกกิโมโนภูเขาไฟฟูจิของ Itchiku

Keio Plaza Hotel Tokyo จัดงานนิทรรศการศิลปะภูเขาไฟฟูจิโ […]

Keio Plaza Hotel Tokyo ริเริ่มลีมูซีนทัวร์ท่องเที่ยวในโตเกียวเพื่อชมโรงกลั่นสาเก โดยมีโชเฟอร์ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

Keio Plaza Hotel Tokyo ริเริ่มลีมูซีนทัวร์ท่องเที่ยวในโ […]