ZERO LATENCY สนามแข่งขัน Virtual Reality แบบไร้สายขนาดยักษ์มาเปิดให้บริการครั้งแรกในประเทศไทย ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ

นั่งรถไฟฟ้า BTS ไปลงสถานีสยาม แล้วก้าวเข้าไปในโลกเสมือน […]