สัมภาษณ์พิเศษ “เคน” นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ จากกัมพูชา

“เคน” ผู้มีความสามารถพูดได้ 5 ภาษา คือ อังกฤษ จีน ไทย เ […]