Luye Pharma สร้างความร่วมมือด้านการจัดจำหน่ายและการทำตลาดยา Seroquel(R) และ Seroquel XR(R) ในเกาหลีใต้ ฮ่องกง และไทย

มุ่งมั่นสร้างความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพจิตผ่านทางโครงกา […]

QPS เดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเทคนิค UPLC-HRMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนายาโปรตีนและยีนบำบัด

QPS องค์กรรับทำวิจัยตามสัญญา (CRO) ระดับโลก ผู้ให้บริกา […]