มจพ. โชว์นวัตกรรมตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) สนับส […]

มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรีลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี, วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน และ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำว […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีและรักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการพร้อมกับผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี 3 แห่งได้แก่นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี และประธานอาชีวศึกษาภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร, นางสุภาภรณ์ ปาลโฉม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน และนายสุทธิพงษ์ ศรีถัน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายวิชาการ ผู้แทน นางอุบล สารากิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรีทั้ง 3 แห่ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ การพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การพัฒนาบุคลากร และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีวัตถุประสงค์หลักที่จะร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพทั้งด้านทักษะความรู้ ความสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ในอนาคต รวมถึงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรีทั้งนี้มีคณะผู้บริหารและบุคลากรจากทั้ง 4 สถาบัน เข้าร่วมในพิธีลงนาม ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23มิถุนายน 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำว […]

มจพ. มอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวกแก่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิ […]

มจพ. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร (Plant Factory) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค “เกษตร 4.0”

รองศาสตราจารย์วันชัย แหลมหลักสกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและพ […]

“รุ่นพี่” แนะน้องใหม่…เมื่อก้าวสู่รั้ว มจพ. เตรียมพร้อมใช้ชีวิตการเรียน แบบ New Normal กับการศึกษาไทย

เมื่อวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง […]

มจพ. ร่วมขับเคลื่อนเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทค […]

DAAD ให้ทุนหลักสูตรปริญญาโท ไทย – เยอรมัน ระดับนานาชาติ ขยายเวลา: 31 พฤษภาคม 2563

DAAD ให้ทุนการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ไทย – เยอรม […]

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดโครงการ “ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด 19”ช่วยเหลือชุมชน

สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ […]

บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือก ช่วงที่ 3 เทอม 1/2563

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหน […]