L3COS เสนอระบบปฏิบัติการบล็อกเชนสำหรับกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลแก่ธนาคารกลาง 6 แห่ง

– L3COS เสนอระบบปฏิบัติการบล็อกเชนภายใต้การกำกับร […]

มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรีลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี, วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน และ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำว […]

East Ventures บริษัทร่วมลงทุนจากอินโดนีเซีย ปิดการระดมทุนระดับ Seed Fund หวังช่วยบริษัทสตาร์ทอัพเทคโนโลยีพ้นวิกฤตโควิด

กองทุนใหม่นี้จะเป็นกองทุนที่ 8 ของ East Ventures ขณะที่ […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีและรักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการพร้อมกับผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี 3 แห่งได้แก่นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี และประธานอาชีวศึกษาภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร, นางสุภาภรณ์ ปาลโฉม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน และนายสุทธิพงษ์ ศรีถัน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายวิชาการ ผู้แทน นางอุบล สารากิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรีทั้ง 3 แห่ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ การพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การพัฒนาบุคลากร และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีวัตถุประสงค์หลักที่จะร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพทั้งด้านทักษะความรู้ ความสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ในอนาคต รวมถึงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรีทั้งนี้มีคณะผู้บริหารและบุคลากรจากทั้ง 4 สถาบัน เข้าร่วมในพิธีลงนาม ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23มิถุนายน 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำว […]

“แมนูไลฟ์” ประกาศลงทุนกว่า 3.5 ล้านดอลลาร์ มุ่งสนับสนุนความหลากหลาย ความเสมอภาค และความครอบคลุม

แผนงานระยะเวลา 2 ปีนี้มุ่งเน้นที่โอกาสในการจ้างงาน รวมถ […]