TraceThai.com พัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยี Blockchain

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยก […]

ห้ามพลาด! จากฮ่องกงตรงสู่สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ม.ศรีปทุม กับ การบรรยายพิเศษ (ออนไลน์) “Getting to know International Trade from Trade Commissioner

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย สาขาวิชาธุรกิจระ […]