สู้โควิด-19 ! “ม.กรุงเทพธนบุรี-ร.ร.สาธิตฯ-สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน” ร่วมมือกันอบรมการทำหน้ากากอนามัยผ้าและแจกเจลล้างมือแอลกอฮอล์แก่ชุมชน

005-9.jpg 004-6.jpg 007-7.jpg 008-8.jpg 010-4.jpg 011-5.jpg 002-2.jpg 003-3.jpg 001-0.jpg 009-1.jpg

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมอบรมการผลิตหน้ากากอนามัยผ้าเย็บมือ และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อแจกจ่ายประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า นับตั้งแต่ภาครัฐโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษา “งดการเรียนการสอนในห้องเรียน” ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19” (COVID-19) นั้นทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งโดยได้ออกประกาศไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 โดยปรับรูปแบบการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด พร้อมให้แจกเอกสารสรุปเนื้อหาสำคัญของแต่ละวิชา ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้นักศึกษาทุกระดับปริญญาต่อไป

แต่ก่อนหน้านั้นได้ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เรื่องการการป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ บุคคลอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย และการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับเจลล้างมือแอลกอฮอล์นั้นตามท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูงจึงได้มอบหมายให้ คณะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ อาทิ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ 72 % โดยจะฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ต้องมีแอลกอฮอล์ 70 % ขึ้นไป เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสำนักงาน คณะและสาขาต่าง ๆ หน่วยงานในเครือได้ใช้กัน

รศ.ดร.บังอร กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้หนึ่งในนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนั่นคือ การให้การบริการสังคมและชุมชนในทุกมิติ โดยเฉพาะสังคมและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นจึงต่อยอดด้วยจัดกิจกรรมการผลิตหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ โดยได้ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยทั้งผลิตเพื่อแจกจ่ายประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีวิทยากรของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานมาช่วยสอนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับคนในชุมชนเพื่อผลิตใช้เองในสมาชิกครอบครัวและผลิตเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้อีกด้วย

“ในนามชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีขอส่งกำลังใจกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และพี่น้องชาวไทย ตลอดจนชาวต่างชาติที่พำนักในเมืองไทยทุกคน ในการร่วมมือรวมพลังต่อสู้และฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปให้ได้ โดยเร็วที่สุด” อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวด้วยความจริงใจ

ทางด้าน อ.จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นหน่วยงานในเครือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอยู่แล้ว เรามีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ร่วมกันมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาด้านการศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม มีตัวแทนครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ออกไปให้บริการสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ อย่างกรณีกิจกรรมการผลิตหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ มีราคาในท้องตลาดค่อนข้างสูง นับว่าเป็นงานบริการสังคมและชุมชนอย่างเร่งด่วน เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ในประเทศไทยต้องเฝ้าระวังกันอยู่

“กิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งผลิตเพื่อแจกจ่ายฟรีแก่ผู้คนและชุมชนในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยฯและโรงเรียนฯที่ขาดแคลน เป็นหน้ากาก 3,000 ชิ้น และ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 72 % อีก 1,5000 ขวด และมีทั้งสอนทำหน้ากากอนามัย ให้กับ ครู อาจารย์ บุคลากร ผู้นำชุมชน และคนในชุมชน โดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้นำไปถ่ายทอดความรู้ เพื่อทำใช้เองใช้ในครัวเรือน และเพื่อประกอบอาชีพเพิ่มพูนรายได้นอกจากนี้ยังถือว่า ช่วยให้มีหน้ากากอนามัยมีใช้ในการทางการแพทย์อย่างพอเพียง อีกทั้งสามารถนำไปใช้ในโอกาสเมื่อเกิดเหตุโรคระบาดหรือสภาวะแวดล้อมเป็นพิษอื่น ๆ ในอนาคตซึ่งบรรยากาศการเรียนนั้นได้เว้นระยะห่างของโต๊ะเรียนไว้เกิน 1 เมตร ให้เป็นไปตามสุขอนามัย”

นางสาวศิวลักษณ์ ผิวสะอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ท่านธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ให้ทุกหน่วยงานได้ยึดแนววิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคือพัฒนาศักยภาพคนทำงานทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูง สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน และก้าวทันเทคโนโลยี 4.0 สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ทางสถาบันฯ ยินดีที่จะส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่ เนื่องจากว่าเป็นวาระแห่งชาติ ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และคนไทยทั้งประเทศต้องร่วมมือกันในการฝ่าฟันวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปให้ได้

“ทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดส่งวิทยากรมาช่วยในการสอนทำหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการที่ต้องหาซื้อในราคาที่ค่อนข้างสูง รวมถึงเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ ทั้งเป็นอาชีพในช่วงที่มีหลายคนตกงาน หรือเป็นอาชีพเสริมรายได้พิเศษ นอกจากนี้ทางสถาบันฯ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือแรงงานที่ถูกผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้ รวมทั้งยึดมั่นพันธกิจในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน และ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ”

นางจริญญา หนูเที่ยง ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานที่จัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้ถือว่าดีมาก เป็นหนึ่งในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาวิกฤติโควิด-19 ตนเองตั้งใจว่าจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการเรียนรู้ในการทำหน้ากากอนามัยไปเผยแพร่และต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในครอบครัวและชุมชน อยากให้กำลังใจทุก ๆ คนในการต่อสู้วิกฤติโควิด-19 ปฏิบัติตามคำแนะนำในเรื่องการป้องกันและการดูแลอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง เราจะไม่ทิ้งกัน เพื่อให้ห่างไกลจากโรคนี้

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที