สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ “โลกเปลี่ยนไป ครอบครัวไทยต้องเปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

IMG_9288.jpg

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
จัดสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒
“โลกเปลี่ยนไป ครอบครัวไทยต้องเปลี่ยนแปลง”
ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรนิติบุคคลองค์กรหนึ่ง จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๑๕ นับถึงวันนี้สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย มีอายุถึง ๔๘ ปี ดำเนินกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยั่งยืน โดยมีระบบปฏิบัติการร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ของแต่ละโรงเรียนทั่วประเทศ,ชมรมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง ตลอดจนองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมทั่วไปจัดให้มีการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ศึกษาดูงาน การแสดงปาฐกถา การอภิปราย การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ ตลอดจนการให้ขวัญกำลังใจยกย่ององค์กรและบุคคลต่าง ๆ
ในการนี้สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในโอกาสอันดีนี้ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ แด่องค์กร และบุคคลดีเด่นต่าง ๆ อาทิ องค์กรเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนดีเด่น, สมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น, นายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น, อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น, บุคคลดีเด่นของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย และให้โอวาทต่อผู้ร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มากล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมจากทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
นอกจากนี้ยังจัดให้มีนิทรรศการจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย และการอภิปรายในหัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป ครอบครัวไทยต้องเปลี่ยนแปลง” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พลอากาศตรี.หม่อมหลวงเฉกฉันท์ เกษมสันต์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ /นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี ผู้แทนผู้ปกครอง / พ.ต.อ.ธมนูญ ไฝจู ผู้แทนผู้ปกครอง / ดร.โนชญ์ ชาญด้วยกิจ ผู้แทนผู้ปกครอง / นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ดำเนินรายการโดย นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑.เพื่อร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป ครอบครัวไทยต้องเปลี่ยนแปลง”
๒.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรและบุคคลดีเด่นประจำปี ประกอบด้วยนายกสมาคมฯ / ประธานชมรมฯ / อุปนายกฯ / กรรมการสมาคมฯ / ชมรมฯ และบุคคลที่มีผลงานดีเด่น
๓.เพื่อรายงานการดำเนินงานของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ในรอบ ๑ ปี
๔.เพื่อให้สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง ตลอดจนโรงเรียน และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่าน ร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ในการจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวนประมาณ ๑,๕๐๐ คน ประกอบด้วยนายกสมาคมฯ / ประธานชมรมฯ / อุปนายกฯ / กรรมการสมาคมฯ / ชมรมฯและบุคคล
ที่มีผลงานดีเด่น / เครือข่ายผู้ปกครอง / กรรมการดำเนินงาน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศ
ทั้งนี้คาดว่าผู้ร่วมประชุมสัมมนาจะได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุตรหลาน และเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และสร้างขวัญกำลังใจแด่บุคคลที่ทำงานทุ่มเทเสียสละเป็นประโยชน์ทางการศึกษา
สำหรับความพร้อมเรื่องการจัดประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ ดร.นิวัตร นาคะเวช นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ตลอดจนคณะครู, สมาคมผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครอง ที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อให้เกิดการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ในครั้งนี้ อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาไทยอย่างมาก
ดังนั้นเพื่อให้การประชุมสัมมนาฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ ตลอดจนสื่อมวลชน ในจังหวัดเชียงราย ที่มาร่วมประชุมรับทราบข้อมูลเพื่อเผยแพร่รายละเอียดการจัดงานต่อไป และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
สามารถเยี่ยมชมกิจกรรมสภาผู้ปกครองและครูแห่งประทศไทยได้ที่ https://www.cptt.or.th/

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที