วสท. นำเยาวชนนักศึกษา -นักวิชาการ เข้าเฝ้ารับรางวัลพระราชทานจากในหลวง

วสท.นำเยาวชนรับรางวัลพระราชทานจากในหลวง_o-Large.jpg

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และมอบเหรียญพระราชทานรางวัลเรียนดี แก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน 39 คน และนักวิชาการผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาประเทศและโลกที่น่าอยู่และยั่งยืน ในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลเหรียญพระราชทานเรียนดี จำนวน 39 คน ได้แก่ นางสาวชิตินาท เทศรัตนวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล , นางสาวณัฐนรี อภินันทนพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น , นายผาธรรม เลาหะวิไลย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , นางสาวพริมพิศา ไกรคุณ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , นายอภิรัช นิ่มอนุสสรณ์กุล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , นายสรารุต พรานนท์สถิตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , นายภควัต จุลละมณฑล สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , นายเกียรติชัย ภูเวียงแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร , นางสาวปิยวดี สุขโสภณ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , นายมุขยา วงศ์ดาราพานิช สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , นายชญานนท์ อะทุน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , นายพงศ์ปณต พวงระย้า สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , นายจารุวัฒน์ ด้วงนิล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , นางสาวจิราพัชร คงทอง สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , นนร.เจนณรงค์ ชนะโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรือ , นายวิศวะ พันธ์สมุทร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , นายพงษ์นรินทร์ ไชยเพ็ชร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , นางสาวอิสราภรณ์ สุทธิพงศ์ฐานันท์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , นางสาวพัชราภรณ์ พรมพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร , นายวิสุทธา หมั่นทำการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน , นายนารินทร์ บรรณสาร สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , นายณัชพล เพิ่มญาณวรรธนะ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา , Miss Sreymouy Sao สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ , นนร.เจริญ นุกาศรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า , นายชนบดี เสรีบวรธนศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น , นนอ.พีรวัส เกิดสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช , นายณัฐดนัย เวียงเหล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น , นายกฤษกร ปริชัยยะ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , นายกิตติศักดิ์ มะโนภักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม , นายธีระพงศ์ นกดำ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร , นายภูริณัฐ แซ่ย่าง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรังสิต , นายอภิชาติ ขำปรางค์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม , นายกิตติโรจน์ อุนจะนำ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ , นางสาวเจนจิรา มีเชื้อวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , นายวิชญ์วัชร์ นาถาบำรุง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , นางสาวจิณห์ณิชภา กินแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย , นางสาวอารยา ตุ่นต้น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต , นายปิยังกูร เจริญสุข สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายพงษ์เทพ ใจผ่อง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

่ในด้านนักวิชาการผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากผลงานเรื่อง “ระบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของแข็งสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาด : การจำลอง การออกแบบ และการวิเคราะห์” ประพันธ์โดย ผศ.ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที