มอบรางวัลนศ.เก่ง! ชนะเลิศประกวดผลงานสหกิจศึกษา ม.ศรีปทุม ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกวดสหกิจศึกษา_๒๐๐๒๒๗_0027-7.jpg ประกวดสหกิจศึกษา_๒๐๐๒๒๗_0028-8.jpg ประกวดสหกิจศึกษา_๒๐๐๒๒๗_0035-9.jpg ชนะเลิศนานาชาติ-5.jpg ประกวดสหกิจศึกษา_๒๐๐๒๒๗_0034-6.jpg ชนะเลิศ-มนุษย์ศาสตร์-3.jpg ชนะเลิศ-วิทยาศาสตร์--4.jpg ประกวดสหกิจศึกษา_๒๐๐๒๒๗_0022-1.jpg ประกวดสหกิจศึกษา_๒๐๐๒๒๗_0023-2.jpg ประกวดสหกิจศึกษา_๒๐๐๒๒๗_0009-0.jpg

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
วันนี้ (27 ก.พ.) ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในประเภทต่างๆ ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) จัดโดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สำหรับผลการแข่งขันโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562ในประเภทต่างๆ จำนวน 3 ประเภท มีดังนี้
1. ประเภทโครงงานกลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชาญหรัณย์ บุษรากุล ,นางสาวพัชรินทร์ สังวาลย์ ,นางสาวธัญชนก รามสิทธิ์นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ จากผลงานโครงการ “การออกแบบภาพประกอบและการทำบอร์ดเกม”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายจิรภัทร อรชัยพันธ์ลาภ และ นายพงษธร ตันติยาพันธ์ นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม จากผลงานโครงการ “ทรูป่าเสมือน”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวกัลยกร เกิดพันธ์ ,นายธนกฤต เชื้อเชิญชม,นายไวภพ จันทรัตน์วงศ์ นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม จากผลงานโครงการ สดช.สัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “รวมพลคนดิจิทัล”
2. ประเภทโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายมหัสธนะ หมื่นเศษ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากผลงานโครงการ “การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารเพื่อคิดปริมาณงานของงานระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารห้องชุดขนาดใหญ่”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวัชรากร สำแดงสุข นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา “การประยุกต์ใช้การแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ในการจัดทำบัญชีตัดเหล็ก”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาววิภาวี ภักดีสุข นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จากผลงานโครงการ “การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตอาร์เมเจอร์”
3. ประเภทโครงงานนานาชาติ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอนงค์นาถ งิ้วลาย นักศึกษาคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี จากผลงานโครงการ “Loan Classification and Provision of Lao PDR Bank”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายกานต์ธิดา ทับผดุง นักศึกษาคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี จากผลงานโครงการ “ADMINISTRATIVE AND OTHER EXPENSES OF INSURANCE BUSINESS IN LAO P.D.R.”

อาจารย์สำรวย เหลือล้น รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาในการสร้างผลงานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพอีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่ดูแลและให้คำแนะนำนักศึกษาสหกิจศึกษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสหกิจศึกษา ได้พัฒนาผลงานสหกิจศึกษาในประเภทต่าง อาทิ ประเภทวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี/วิศวกรรมศาสตร์ ประเภทสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา และประเภทนานาชาติ เพื่อที่จะได้คัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาส่งเข้าแข่งขันในเวทีระดับเครือข่าย และระดับชาติต่อไป

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที