เดินหน้าต่อเนื่อง มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จับมือ 28 โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร สร้างเครือข่ายพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

MOU.jpg

เดินหน้าต่อเนื่อง มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จับมือ 28 โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร
สร้างเครือข่ายพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 28 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (ปีที่ 4) และโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ) พุทธศักราช 2563

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธาน ในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (ปีที่ 4) และโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ) พุทธศักราช 2563 โดยมี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารโรงเรียน ในเครือข่ายจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 24 โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 28 โรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 30 คณะครุศาสตร์

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนในโครงการฯ โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน รูปแบบทักษะการจัดการเรียนรู้หลากหลาย เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 2 โครงการ อันจะส่งผลให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที