วสท. ผนึกความร่วมมือกับ ICDL มาตรฐานโลกยกระดับทักษะดิจิทัลและเปิดศูนย์สอบ

3._n.jpg

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านดิจิทัล ร่วมกับ ICDL Thailand องค์กรมาตรฐานและทดสอบทักษะดิจิทัลนานาชาติใน 150 ประเทศทั่วโลก นำโดย ดร.ฮิวจ์ โอ’คอนเนล (Hugh O’Connell) กรรมการผู้จัดการ พร้อมจับมือยกระดับทักษะดิจิทัลของวิศวกรไทยสู่สากล และ วสท.จะเป็นศูนย์ทดสอบ ICDL ในประเทศไทย โดยมี ดร.พิศาล จอโภชาอุดม ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. และนาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ที่ปรึกษา วสท. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคุณกฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL และ ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ ผู้จัดการศูนย์อบรมและรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วสท.

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า ICDL (International Computer Driving License) ดำเนินงานโดย ECDL Foundation มูลนิธิซึ่งไม่หวังผลกำไร ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการด้านดิจิทัลแห่งสหภาพยุโรป เป็นวุฒิบัตรและหลักสูตรดิจิทัลระดับสากล ทดสอบวัดระดับทักษะความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตและอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา คนทำงาน และบุคคลทั่วไปในโลกยุคดิจิทัลทุกวันนี้ ICDL ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันสมัยมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยมีพันธกิจที่จะยกระดับทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชากรโลก การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลทั้งในวันนี้และอนาคต

ความร่วมมือระหว่าง วสท. กับ ICDL Thailand จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสมรรถนะและศักยภาพของวิศวกรไทยและธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นพลังร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) พร้อมไปกับพัฒนาพลเมืองดิจิทัล (Citizen of Digital Literacy) เนื่องจาก วสท. มีเครือข่ายวิศวกรทั่วประเทศทั้งวิศวกรคนรุ่นใหม่และวิศวกรที่ทำงานในองค์กร ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและสร้างสรรค์หลากหลายนวัตกรรม วุฒิบัตร ICDL เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศว่าเป็นผู้นำอันดับ 1 ของโลก เรื่องมาตรฐานวัดระดับความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพ และด้านหลักสูตรพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัจจุบัน ICDL มีศูนย์สอบ 25,000 แห่งใน 150 ประเทศทั่วโลก และได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ กว่า 42 ภาษา มีจำนวนผู้สอบแล้วกว่า 15 ล้านคน โดยสอบรับรองวุฒิบัตรไปแล้วกว่า 50 ล้านฉบับ สำหรับประเทศไทยมีศูนย์สอบ 30 แห่ง

ดร.พิศาล จอโภชาอุดม ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. กล่าวว่า ข้อตกลง MOU ความร่วมมือทางวิชาการด้านดิจิทัลครั้งสำคัญนี้ระหว่าง วสท.กับ ICDL Thailand ประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และระดับทักษะดิจิทัลขั้นสูง (Professional Skills) ให้กับวิศวกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสที่จะได้วุฒิบัตรรับรองความรู้ และทักษะดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล ICDL 2. ร่วมมือกันในการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และระดับทักษะดิจิทัลขั้นสูง (Professional Skills) ของบุคลากรในประเทศไทย สู่มาตรฐานสากลผ่านทางการใช้หลักสูตรของ ICDL 3. การจัดตั้งศูนย์สอบด้านดิจิทัล ของ วสท. ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ICDL

4. ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ (Train the Trainer) ตามมาตรฐานสากล ICDL ให้กับสมาชิกของวิศวกรรมสถานฯ และบุคลากรที่สนใจ 5. ร่วมเป็นผู้ประสานงานจิตอาสาในการเผยแพร่ความรู้ด้านดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล ICDL ไปสู่การพัฒนางานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือสังคมและประชาชนทั่วไปตามสถานการณ์ที่มีความจำเป็นต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และ 6. ส่งเสริม บ่มเพาะ และสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิผล

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที