มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบเพิ่มเติม จำนวนรับ 1,726 คน

add.jpg

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบเพิ่มเติม จำนวนรับ 1,726 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบเพิ่มเติม จำนวนรับ 1,726 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2562 โดยสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ http://admission.bsru.ac.th ผู้สนใจเลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชาโดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท สอบสัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2562 สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-473-7000 ต่อ 1710, 11711

รายชื่อหลักสูตรที่เปิดรับสมัครมีดังนี้
1. คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาขาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2. คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาการศึกษาปฐมวัย
สาขาศิลปศึกษา
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาขาภาษาจีน
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สาขาอาเซียนศึกษา
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขานาฏยศิลป์
สาขาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
6. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาการตลาด
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาการประกอบการธุรกิจ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
สาขาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
สาขาการสื่อสารมวลชน
8. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
9. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
10. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาคณิตศาสตร
สาขาเคมี
สาขาเคมีอุตสาหกรรม
สาขาจุลชีววิทยา
สาขาชีววิทยา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาฟิสิกส์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
สาขาทคโนโลยีโลจิสติกส์
11. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
สาขาวิศวกรรมพลังงาน
12. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
14. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
15. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
16. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
17. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาเคมี
สาขาชีววิทยา
สาขาฟิสิกส์
18. วิทยาลัยการดนตรีหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาดนตรีตะวันตก
สาขาดนตรีไทย
19. วิทยาลัยการดนตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาขาดนตรีตะวันตกศึกษา
สาขาดนตรีไทยศึกษา

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที