ประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชิงเงินสดมูลค่ารวมกว่า 116,000 บาท

QR.jpg

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชิงเงินสดมูลค่ารวมกว่า 116,000 บาท
1. ประเภทของผู้สมัคร
1.1 กลุ่มที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
1.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป
2.ลักษณะผลงานออกแบบ
¬ 2.1 นำวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติและสัตว์ป่า ที่มีแหล่งที่มาจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึก
2.2 มีการสื่อความหมาย หรือนำเสนอถึงความเป็นไนท์ซาฟารี
2.3 เป็นสินค้าของที่ระลึกที่สามารถจัดทำ และจำหน่ายได้จริง
2.4 มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ให้ดูแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
3. เกณฑ์การตัดสินการประกวด
3.1 ความคิดริเริมสร้างสรรค์และสามารถสื่อสารองค์กร 30 คะแนน
(เป็นแนวคิดแปลกใหม่ และมีการนำเสนอหรือสื่อถึงความเป็นเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)
3.2 ความสวยงาม ความประณีต 20 คะแนน
(มีความสวยงาม ประณีต และเป็นเอกลักษณ์)
3.3 การใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สามารถต่อยอด 25 คะแนน
เชิงพาณิชย์ได้ (สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ)

-2-

3.4 การสื่อสารด้านเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติและสัตว์ป่า 25 คะแนน
(เน้นเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)
รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน
4. รางวัลที่ได้รับจาการประกวด
4.1 กลุ่ม 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
4.1.1 รางวัลจากการตัดสินของคณะกรรมการ
– รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 15,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 10,000 บาท
4.1.2 รางวัลจากช่องทางออนไลน์
-รางวัลขวัญใจมหาชน 5,000 บาท
-รางวัลผู้ร่วมโหวตขวัญใจมหาชน 3,000 บาท
4.2 กลุ่ม 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป
4.1.1รางวัลจากการตัดสินของคณะกรรมการ
– รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 15,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 10,000 บาท
4.1.2รางวัลจากช่องทางออนไลน์
-รางวัลขวัญใจมหาชน 5,000 บาท
-รางวัลผู้ร่วมโหวตขวัญใจมหาชน 3,000 บาท
5. ระยะเวลาดำเนินการ
• ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เปิดรับสมัคร
• 2 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม workshop
• 6 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม workshop
• 20 กรกฎาคม 2562 จัดแสดงพร้อมนำเสนอผลงาน/คณะกรรมการ
ตัดสินพร้อมพิธีประกาศผลและรับมอบรางวัล

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

-3-

6. การสมัครเข้าร่วมประกวด
6.1ส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่

https://web.facebook.com/ChiangMaiNightSafariEcoFriendlySouvenirDesign2019

6.2 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ที่อยู่: 456 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 053 920000
ผู้ประสานหลัก : คุณพงษ์ดนัย อะมัง (เอส) เบอร์โทรศัพท์ 084-5038451
คุณณัฒพล ศรีบุญเที่ยง (ปาล์ม) เบอร์โทรศัพท์ 085-6307699

หมายเหตุ
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่จะถือผลการตัดสินรางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียว
2. ผลงานทุกชิ้น สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
3. ทุกผลงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ต้องลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะช่วยเสริมมุมมอง เทคนิค และคำปรึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนาผลงานของท่าน ตลอดจนคำแนะนำดีๆจากเจ้าหน้าที่ที่ช่วยให้ท่านเข้าใจระเบียบ วิธีการ และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ชัดเจน และสมบูรณ์ขึ้น
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
5. ผู้ได้รับเงินรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ( เอกสารที่ใช้ในการรับรางวัล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูติบัตร จำนวน 1 ใบ )

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที