มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา บูรณาการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยหลัก 3 ประสาน เกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

1.jpg

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา บูรณาการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยหลัก 3 ประสาน เกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามแนวทางการดำเนินงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ประจำปี 2562 ด้วยการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถรองรับการขยายตัวในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะของภาคีเครือข่ายสู่การเป็นต้นแบบด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า “บริการด้านวิชาการสู่ชุมชน เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งได้ร่วมมือกับ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีอย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถ เพื่อการขยายตัวในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ประจำปี 2562” ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 โดยบูรณาการเอาองค์ความรู้สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ภาคเกษตรกรรมและเทคโนโลยี ภาคอุตสาหกรรมต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตผลชุมชน และภาคบริการด้านการท่องเที่ยว โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนด้วย เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะของภาคีเครือข่ายสู่การเป็นต้นแบบด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง”

กิจกรรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมชุมชน ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “ทำไมต้องเกษตรอินทรีย์ ทำไมต้องเกษตรทางเลือก” เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้ชุมชนได้เห็นประโยชน์ของการเพิ่มมูลค่าด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ การเพิ่มขีดความสามารถให้กับการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ดีทั้งสุขภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน และการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหลักของชาวบ้านในชุมชน อาทิ การพัฒนาวัตถุดิบ แปรรูปเพื่อการเพิ่มมูลค่าสินค้า การถนอมอาหาร การยืดอายุอาหาร การทำอาหารไก่ใช้เอง นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัตถุดิบที่มีอยู่เพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น การทำหมูยอ การทำลูกชิ้น ฯลฯ ตลอดจนคำแนะนำในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการจัดจำหน่ายสินค้า ผ่านระบบสารสนเทศและเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น

ในส่วนของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว คือ โครงการ “พัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะของภาคีเครือข่ายสู่การเป็นต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ประจำปี 2562” ณ ชุมชนตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยนันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กล่าวถึงเนื้อหาสำคัญของการอบรมครั้งนี้ว่า “หลักในการพัฒนากลไกเครือข่ายการท่องเที่ยวในพื้นที่และการพัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านการท่องเที่ยว 5 ประการ ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วม, การบริหารจัดการ, การจัดการแผนในแต่ละชุมชน, การสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยว และการทำตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) ร่วมให้การบรรยายด้วย โดยมีสมาชิกจากภาคีเครือข่ายตำบลอู่ทองเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 12 กลุ่ม อาทิ กลุ่มบ้านหนองเสือ กลุ่มบ้านดงเย็น กลุ่มร้านอาหารเมืองโบราณอู่ทอง กลุ่มบ้านดงเย็น กลุ่มบ้านโคก กลุ่มมัคคุเทศก์เมืองโบราณอู่ทอง กลุ่มต้นแจงพัฒนา กลุ่มบ้านเขาพระ กลุ่มบ้านท่าพระ เป็นต้น ทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ และเพื่อพัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านการท่องเที่ยวของชุมชนต่อไป

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที