มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดมจิตอาสา ร่วมกับ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานแก่ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ วัดทองบ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2-1.jpg 3-2.jpg 4-3.jpg 1-0.jpg

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดมจิตอาสา ร่วมกับ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานแก่ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ วัดทองบ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการจิตอาสา : อนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ลาน ณ ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ วัดทองบ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คัมภีร์ใบลานของวัดทองบ่อแห่งนี้ มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น เนื่องจากคัมภีร์ใบลานหรือหนังสือใบลาน เป็นเอกสารโบราณที่บันทึกลายลักษณ์อักษรด้วยมือ ที่มีรูปลักษณ์ต่างจากหนังสือทั่วไป ซึ่งที่วัดทองบ่อแห่งนี้ มีพระครูอาทรพิพัฒนโกศล ท่านได้ริเริ่มพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดทองบ่อและศูนย์ศึกษาชุมชนชาวมอญขึ้นที่ศาลาการเปรียญหลังเก่าอายุ 300 ปี สิ่งที่น่าสนใจ คือ คัมภีร์งาช้างจารอักขระภาษามอญโบราณ ซึ่งพระสงฆ์ชาวมอญติดตัวมาในช่วงอพยพมาเมืองไทย รวมทั้งสมุดข่อยใบลานจารึกบทสวดมนต์ ส่วนขั้นตอนในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานครั้งนี้ ประกอบด้วย การทำความสะอาดคัมภีร์ใบลาน การเปลี่ยนเชือกสายสนอง การห่อผ้า จัดเก็บ และการจัดทำทะเบียนควบคุมคัมภีร์ใบลาน ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลรักษาเอกสารโบราณ และคัมภีร์ใบลานต่อไป

ความสำเร็จของโครงการนี้เกิดจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ละสมาชิกจิตอาสา ได้แก่ สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมรมเรารักพิพิธภัณฑ์ เจ้าสามพระยา มัคคุเทศก์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมรมห้องสมุดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และคณาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และประชาชนที่สนใจ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานต่อไป

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที