ประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ ในโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยหัวข้อ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน”

ประกาศผลรางวัลประกวดสื่อประชาสัมพันธ์-0.jpg การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์-1.jpg

การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ ในโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย หัวข้อ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน” จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้สร้างสรรค์และนำเสนอแนวความคิดที่สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยออกสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ไม่จำกัดประเภททั้งออฟไลน์และออนไลน์

การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมสนับสนุนโครงการ ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรูคอร์ปอเรชั่น สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

โดยการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์นี้ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 เป็นต้นมา มีหลักเกณฑ์การประกวดดังนี้

รอบแรก เป็นการส่งใบสมัครพร้อมเค้าโครงต้นร่าง ซึ่งผู้สมัครจะต้องเป็นเยาวชน อายุระหว่าง 15-25 ปี สังกัดสถาบันการศึกษาในประเทศไทย มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

เกณฑ์การพิจารณาในรอบแรกนั้น ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนจึงจะสามารถผ่านการคัดเลือกได้ มีเยาวชนให้ความสนใจส่งใบสมัครทั้งสิ้น 60 ทีม เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ในยุคปัจจุบัน รวมทั้งกระบวนการผลิตวีดิโอ คลิปต่างๆ เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและทักษะการผลิตจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง

รอบที่สอง เป็นการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด มีเยาวชนส่งผลงานทั้งสิ้น 45 ทีม

ในการพิจารณาเพื่อค้นหาผลงานที่ตอบโจทย์ตรงตามหัวข้อการประกวดนั้น ได้รับเกียรติจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในแวดวง การสื่อสาร และที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการตัดสิน เพื่อความยุติธรรม และโปร่งใสคณะกรรมการตัดสินจะไม่ทราบว่าผลงานต่างๆ ที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานจากสถาบันการศึกษาใดบ้าง

ในการประกวดครั้งนี้จะมีรางวัลเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณ ทุนการศึกษา และบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับภายในประเทศจากสายการบินแอร์เอเชีย รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ให้แก่ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย ดังต่อไปนี้

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม จันทร์กระจ่างฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน Diary of Lampang (ชมผลงานได้ที่ http://bit.ly/2H0AaKU)

ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม PM Studio 1 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ผลงาน มวยไทย (ชมผลงานได้ที่ http://bit.ly/2TEGx8l )

ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ได้แก่ ทีม SJ Production โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ผลงาน พา…เลาะ Thailand Hidden Part (ชมผลงานได้ที่ http://bit.ly/2M1iihP)

ทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย มีทั้งหมด 3 ทีม ดังนี้
1. ทีม เฮ็ดดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลงาน ซารางเฮโย ยโสธร (ชมผลงานได้ที่ http://bit.ly/2sgYAWD)
2. ทีม Sunset มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน เป็นไทย (ชมผลงานได้ที่ http://bit.ly/2RGXbXm )
3. ทีม เด็กห้วยขวาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลงาน Journy ทริปนี้ที่เกาะเกร็ด (ชมผลงานได้ที่ http://bit.ly/2FkvbST )

ทีมที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ มีทั้งหมด 4 ทีม ดังนี้
1. ทีม PM Studio 2 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ผลงาน วิธีทำฆ้อง
2. ทีม Family Child มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลงาน Fancy Trip
3. ทีม สาธุบุญโปรดักชั่น มหาวิทยาลัยเนชั่น บางนา ผลงาน A Happyness @surin
4. ทีม Ontime มหาวิทยาลัยเนชั่น บางนา ผลงาน What did you see from your vacation?

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที