Breaking News
Home / ข่าว-ข้อมูล / ประชุม สัมมนา นิทรรศการ แถลงข่าว / สสส. จับมือมูลนิธิ EDF จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ โครงการ “ยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้” ตอบสนองนโยบายการศึกษา ลดเวลาเรียนและเพิ่มการเรียนรู้ของนักเรียน

สสส. จับมือมูลนิธิ EDF จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ โครงการ “ยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้” ตอบสนองนโยบายการศึกษา ลดเวลาเรียนและเพิ่มการเรียนรู้ของนักเรียน

สสส. จับมือมูลนิธิ EDF จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ โครงการ “ยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้” ตอบสนองนโยบายการศึกษา ลดเวลาเรียนและเพิ่มการเรียนรู้ของนักเรียน

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีโอกาสรับประทานโปรตีน ผัก และผลไม้มากขึ้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ โครงการ “ยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้” โดยมีผู้แทนจากสำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่ คณะครู และนักเรียนกว่า 600 คน เข้าร่วมงานที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและออกบูธของนักเรียน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงโครงการและกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำต่อไป

“ยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้” เป็นโครงการระยะเวลา 15 เดือนที่สสส.สำนัก 6 สนับสนุนด้านงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนประถมและประถมขยายโอกาส 147 โรงเรียน ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี  ประจวบคีรีขันธ์ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร สงขลา พัทลุง กระบี่ และตรัง ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโปรตีน ผักและผลไม้ให้เพิ่มมากขึ้นในมื้อกลางวัน  โดยได้ร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล พ่อแม่ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายในชุมชน เพื่อร่วมกันผลักดันโครงการในโรงเรียนให้เกิดเป็นโรงเรียนนำร่องด้านการกินโปรตีน ผักและผลไม้ ของเขตพื้นที่การศึกษาและขยายไปยังครอบครัวนักเรียนและชุมชน

เด็กหญิงชนภ์นิภา บุญประทิน และเด็กหญิงกัลทนา ยิ่งสกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโสภณาราม จังหวัดปทุมธานี เล่าว่า “ที่โรงเรียนวัดโสภณารามมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการ “ยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้” โดยพวกเราร่วมกันทำโครงการกิจกรรมแปรรูปเห็ดเป็นรายการอาหารต่างๆ เช่น น้ำพริกเผาเห็ด น้ำเห็ดสามรส เป็นการเรียนรู้นอกจากการเรียนในห้องเรียน และยังเป็นการฝึกอาชีพไปด้วย เพราะเรานำผลิตภัณฑ์ขายในโรงเรียน และได้ขยายออกไปขายในชุมชนด้วย  การได้มีโอกาสทำโครงการนี้ ทำให้พวกเรารู้จักและรับประทานผักชนิดต่างๆ มากขึ้น เวลาที่เพื่อนๆ หรือน้องๆ ไม่กินผัก พวกเราก็จะให้กำลังใจบอกว่า ผักมีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้เราแข็งแรง ดังนั้นอย่าเขี่ยผักและห้ามทิ้งผักนะ”

เด็กชายธงชัย เพ็งจาง นางสาวสุทธิดา สีทน ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเด็กหญิงนันทิมา วงศ์ธานี ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2จากโรงเรียนบ้านหัวแฮต จังหวัดบึงกาฬ ที่มาร่วมกันโชว์ตำส้มตำที่มาจากผลผลิตจากโครงการที่ร่วมกันทำ เล่าว่า “ที่โรงเรียนเราทำโครงการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ทั้งไก่ เป็ด วัว ควาย โดยสัตว์เล็กเราก็นำมาเป็นอาหารให้นักเรียนภายในโรงเรียน หรือนำผลผลิตที่ได้ไปขาย ส่วนสัตว์ใหญ่เราก็เอามูลไปเป็นปุ๋ยใส่ในพืชผักที่เราปลูก สำหรับคุณค่าสารอาหารจากส้มตำ เราก็ได้โปรตีนจากไข่เค็มซึ่งเป็นผลผลิตจากไข่เป็ดจากเป็ดที่เลี้ยง มะละกอ พริก ถั่วฝักยาว มะนาว ก็มาจากพืชผลที่พวกเราช่วยกันปลูก กิจกรรมที่พวกเราร่วมกันทำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้” มีประโยชน์มากค่ะ เราทำกันเองเป็นการฝึกการรับผิดชอบโดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษาอยู่ห่างๆ พวกเราภูมิใจมาก และคิดว่ายังสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพในอนาคตได้ด้วย”

ทางด้านโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (บ้านคำพี้) จังหวัดนครพนม ซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีตัวแทนนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประกอบด้วย นายสุขสันต์  พ่อสิงห์ เด็กชายบรรพต คำแหงพล เด็กหญิงวิชชุดา พรหมพินิจ  เด็กหญิงพิมพ์อักษร มาจอมศรี  และเด็กหญิงรุ่งทิวา รักความซื่อ เล่าว่า “ที่โรงเรียนเราทำโครงการสุขภาพดี ราศีสวย มีการปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักกาดหอม ผักบุ้ง ผักหวาน เลี้ยงปลาดุก กบ ไก่พันธุ์เนื้อ และหมู โดยเรานำไปขายให้สหกรณ์ภายในโรงเรียนเพื่อนำมาทำเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน เมี่อก่อนพวกเราจะรับประทานผักกันน้อยมาก แต่พอมาทำโครงการนี้ พวกเรารับประทานผักกันมากขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะเป็นผลิตผลที่เราปลูก เราเลี้ยง เป็นความภูมิใจ เราช่วยกันรณรงค์ให้นักเรียนรับประทานผักและออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง นอกจากนั้น เรายังร่วมกันผลิตชา 3 ดี ออกขาย ที่มีส่วนผสมของใบเตย ใบมะตูม และใบผักหวาน ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก”

 เด็กหญิงกัญญ์วรา คมสันต์ เด็กหญิงกฤตติยาพร บุญมาเลิศ และเด็กชายสิทธิพร คุณเกียรติ ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนวัดธัญญะผล จังหวัดปทุมธานี บอกว่า “พวกเราทำโครงการปลูกวอเตอร์เครส (ผักสลัดน้ำ) ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกง่าย สามารถรับประทานสด เป็นผักสลัด เป็นเครื่องเคียงรับประทานกับน้ำพริกก็อร่อย สามารถสร้างรายได้ด้วย”

รศ.ดร.อำนาจ ศรีรัตนบัลล์ ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 6 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เผยว่า “ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้คำจำกัดความหมายของ “สุขภาพ” ว่าหมายถึง สภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม เชื่อมโยงเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ปัญญา หมายถึง ความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดี ความชั่ว ความมีประโยชน์ และความมีโทษ ซึ่งนำไปสู่ความมีจิตใจอันดีงามและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สสส.เป็นองค์กรที่มีหน้าที่จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลังบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ โดยเราได้ทำงานร่วมกับภาคีจากหลากหลายภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ ก่อให้เกิดความสำเร็จในการสร้างผลกระทบต่อสุขภาวะของคนไทยมากมายตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา โครงการ “ยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีนผักและผลไม้” สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับชาติที่เป็นทิศทาง  10 ปี ของ สสส. ในประเด็นการเพิ่มอัตราการบริโภคผักและผลไม้อย่างพอเพียงตามข้อแนะนำ (400 กรัม/วัน) อย่างน้อยร้อยละ 50ในปี พ.ศ.2564  และอัตราชุกของภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน อายุ 6 – 14 ปี ให้น้อยกว่าร้อยละ 11 ภายในเวลา 3 ปี ซึ่งจะสอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักสร้างสรรค์โอกาส/อ นำเสนอข้อมูลย้อนหลัง และนวัตกรรม (สำนัก 6) ในการขยายและกระจายโอกาสการทำงานสร้างเสริมสุขภาพสู่ภาคี    รายย่อยให้กว้างขวาง โดยเพิ่มการบูรณาการการทำงานกับแผนเชิงรุก เพื่อตอบสนองต่อทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 10 ปี สสส.”

นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) กล่าวว่า “โครงการ “ยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.สำนัก 6 มีเป้าหมายหลักเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนประถมและประถมขยายโอกาส จำนวน 147 โรงเรียน ใน 10 จังหวัด มีพฤติกรรมการกินโปรตีน ผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นในมื้อกลางวัน  โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 15 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  2558 ถึง ตุลาคม 2559 ซึ่งจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาเกิดผลลัพธ์กล่าวคือ 1) มีนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายจำนวน 32,345 คน ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีโปรตีน ผักและผลไม้ปลอดสารพิษเพิ่มมากขึ้น โดยมีเด็กที่สามารถกินโปรตีน ผักและผลไม้ได้ตามเกณฑ์ในมื้อกลางวัน ร้อยละ 81.56  /กินได้ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 18.09 และยังไม่กินผักผลไม้เลย ร้อยละ 1.89  2) เกิดครอบครัวตัวอย่าง  2,116 ครอบครัว ที่ปลูกผักผลไม้และสมาชิกในครอบครัวประมาณ 8,464 คน ได้กินผักผลไม้ปลอดสารพิษเพิ่มมากขึ้น 3) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 86.52 มีความรู้เรื่องโภชนาการ ทราบประโยชน์ของการกินโปรตีน ผักผลไม้ การออกกำลังกายทำให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมหันมากินโปรตีน ผักผลไม้ และออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น 4) สามารถลดจำนวนนักเรียนผอม/อ้วน ได้บางส่วน 5) โรงเรียนทุกโรงเรียนมีแปลงผักปลอดสารพิษเพื่อป้อนอาหารกลางวัน เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพด้านการเกษตร 6) มีโรงเรียนที่สามารถจัดอาหารกลางวันที่มีปริมาณโปรตีน ผักผลไม้ได้ตามเกณฑ์ทุกวัน ร้อยละ 83.03  (122 ร.ร.) และทุกโรงเรียนมีระบบสมุดบันทึกพฤติกรรมการกินของนักเรียน นอกจากนั้นยังเกิดพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อสุขภาวะของคน องค์กรและชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ เกิดโครงการตัวอย่างปฏิบัติการที่ดี เช่น โรงเรียนต้นแบบด้านการกินผักผลไม้ โดยสามารถสร้างกลไกการบริหารจัดการในโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเกิดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในเรื่องการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้/ แหล่งอาหาร ปันอยู่ ปันกิน ปันกัน และ ลูกหลานเรียนรู้เมนูผู้เฒ่า   เป็นต้น”

 ดังนั้น โครงการ “ยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้” จึงน่าสนใจและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนไทยในปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ครอบครัวที่เป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคม ให้หันมาดูแลลูกหลานได้รับประทานโปรตีน ผัก และผลไม้กันมากขึ้น เพื่อการมีสุขภาพอนามัยที่ดี สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดที่สนใจร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่อีเมล public@edfthai.org หรือคลิก www.edfthai.org หรือโทรศัพท์ 02 579 9209-11  edf (2) edf (3) edf (4) edf (5) edf (6) edf (7) edf (8) edf (1)

About admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที

Check Also

นีโอ จับมือ ททท.-TCEB เตรียมแถลงข่าวจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ กีฬากอล์ฟ-ดำน้ำ -ท่องเที่ยวเชิญผจญภัย ในงาน Thailand Golf & Dive Expo 2018 และ มหกรรมกีฬากลางแจ้ง Outdoor Fest 2018

นีโอ จับมือ ททท …

%d bloggers like this: